Có 1 kết quả:

nán bàn nǚ zhuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a man) to dress as a woman (idiom)