Có 1 kết quả:

nán dàn

1/1

nán dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

male actor playing the female role (Chinese opera)