Có 1 kết quả:

zāi chún

1/1

zāi chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sterol (chemistry)