Có 1 kết quả:

chàng tōng

1/1

chàng tōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unimpeded
(2) free-flowing
(3) straight path
(4) unclogged
(5) move without obstruction