Có 1 kết quả:

jiè dìng

1/1

jiè dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) definition
(2) to delimit