Có 1 kết quả:

quǎn

1/1

quǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khơi thông

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngòi nước trong ruộng. ◇Thư Kinh 書經: “Tuấn quyến quái, cự xuyên” 濬畎澮, 距川 (Ích tắc 益稷) Khơi ngòi rạch, cho tới sông.
2. (Danh) Chỗ hang núi thông ra sông.

Từ điển Thiều Chửu

① Về phần sâu rộng trong khoảng mẫu ruộng gọi là quyến.
② Khơi thông.
③ Cái ngòi dẫn nước vào ruộng. Chỗ hang núi thông với nước.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (cũ) Ngòi nước giữa cánh đồng, ngòi dẫn nước vào ruộng;
② Khe, thung lũng, lũng núi;
③ (văn) Phần sâu trong khoảng mẫu ruộng;
④ (văn) Khoi thông, khơi thông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạch nước nhỏ chảy trong đồng ruộng.

Từ điển Trung-Anh

field drains