Có 1 kết quả:

wèi jì

1/1

wèi jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be arrested by fear
(2) restraint
(3) scruple