Có 1 kết quả:

wèi jù

1/1

wèi jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fear
(2) to dread
(3) foreboding