Có 1 kết quả:

wèi suō ㄨㄟˋ ㄙㄨㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cower
(2) to flinch
(3) to quail
(4) to recoil