Có 1 kết quả:

wèi suō

1/1

wèi suō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cower
(2) to flinch
(3) to quail
(4) to recoil