Có 1 kết quả:

wèi zuì

1/1

wèi zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dread punishment
(2) afraid of being arrested for a crime

Một số bài thơ có sử dụng