Có 1 kết quả:

liú bié

1/1

liú bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a departing gift
(2) a souvenir on leaving
(3) a poem to mark one's departure

Một số bài thơ có sử dụng