Có 1 kết quả:

liú yǐng

1/1

liú yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a photo as a souvenir
(2) a souvenir photo

Một số bài thơ có sử dụng