Có 1 kết quả:

liú niàn

1/1

liú niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep as a souvenir
(2) to recall fondly

Một số bài thơ có sử dụng