Có 1 kết quả:

liú chéng

1/1

liú chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to retain a portion (of profits etc)