Có 1 kết quả:

liú bù

1/1

liú bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(said by departing guest) no need to see me out