Có 1 kết quả:

liú gěi

1/1

liú gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to set aside for