Có 1 kết quả:

liú zhí

1/1

liú zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep an official position
(2) to hold on to one's job