Có 1 kết quả:

liú lián guǒ

1/1

liú lián guǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 榴槤果|榴梿果, durian fruit