Có 1 kết quả:

liú lián lùn shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to continue to discuss a poem over a long period