Có 1 kết quả:

liú mén

1/1

liú mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to leave the door unlocked for sb

Một số bài thơ có sử dụng