Có 1 kết quả:

liú nàn

1/1

liú nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make sth difficult
(2) to create obstacles