Có 1 kết quả:

chù lì

1/1

chù lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) animal power
(2) animal-drawn (plow etc)