Có 1 kết quả:

xù mù

1/1

xù mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to raise animals