Có 1 kết quả:

xù mù yè

1/1

xù mù yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) animal husbandry
(2) stock raising
(3) livestock raising