Có 1 kết quả:

chù sheng

1/1

chù sheng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) domestic animal
(2) brute
(3) bastard