Có 1 kết quả:

bì qí gōng yú yī yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to accomplish the whole task at one stroke (idiom)