Có 1 kết quả:

bì xiù wǔ

1/1

bì xiù wǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Aldebaran or Alpha Tauri