Có 1 kết quả:

bì yè

1/1

bì yè

phồn thể

Từ điển phổ thông

tốt nghiệp

Từ điển Trung-Anh

(1) graduation
(2) to graduate
(3) to finish school