Có 1 kết quả:

bì shēng

1/1

bì shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all one's life
(2) lifetime