Có 1 kết quả:

bì bì bāo bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(onom.) sound of knocking or bursting