Có 1 kết quả:

Bì dá gē lā sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pythagoras