Có 1 kết quả:

lüè qù ㄑㄩˋ

1/1

lüè qù ㄑㄩˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to omit
(2) to delete
(3) to leave out
(4) to neglect
(5) to skip over