Có 1 kết quả:

lüè zhī pí máo

1/1

lüè zhī pí máo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slight knowledge of sth
(2) superficial acquaintance with a subject
(3) a smattering