Có 1 kết quả:

lüè chēng

1/1

lüè chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abbreviation