Có 1 kết quả:

fān guā

1/1

fān guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) pumpkin