Có 1 kết quả:

huà zuò

1/1

huà zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painting
(2) picture

Một số bài thơ có sử dụng