Có 1 kết quả:

huà yuán

1/1

huà yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to draw a circle