Có 1 kết quả:

huà tán

1/1

huà tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painting world
(2) painting circles