Có 1 kết quả:

huà wài yīn

1/1

huà wài yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) voice-over
(2) background narration