Có 1 kết quả:

huà shì

1/1

huà shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) artist's studio
(2) atelier