Có 1 kết quả:

huà bù

1/1

huà bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

canvas (artist's painting surface)