Có 1 kết quả:

huà fú ㄏㄨㄚˋ ㄈㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) painting
(2) picture
(3) dimension of a painting