Có 1 kết quả:

huà fú

1/1

huà fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painting
(2) picture
(3) dimension of a painting