Có 1 kết quả:

huà yā

1/1

huà yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sign
(2) to make one's mark