Có 1 kết quả:

huà jià ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) easel
(2) rack for painting

Một số bài thơ có sử dụng