Có 1 kết quả:

huà kuàng

1/1

huà kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

picture frame