Có 1 kết quả:

huà fǎ

1/1

huà fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painting technique
(2) drawing method