Có 1 kết quả:

huà fǎ jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

descriptive geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)