Có 1 kết quả:

huà děng hào ㄏㄨㄚˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to equate
(2) to consider (two things) to be equivalent