Có 1 kết quả:

huà hǔ lèi quǎn ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

drawing a tiger like a dog (idiom); to make a fool of oneself by excessive ambition