Có 1 kết quả:

huà zhóu

1/1

huà zhóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) character scroll
(2) scroll painting

Một số bài thơ có sử dụng